Podnikání · 5. 5. 2023

Správně zadaný úkol

Pokud chcete začít s podnikáním a chystáte se zaměstnávat větší počet zaměstnanců, měli byste si uvědomit, jak velmi důležité je umět správně úkol. Vypadá to jako maličkost, ale není to vůbec žádná maličkost, na toto téma se vede celá řada seminářů. Protože zde se nachází klíč k úspěchu.
 řešení pracovních záležitostí

Smarter

K tomu lze využít mnemotechnickou pomůcku slova smarter.

  • S – specific čili specifikovaný, konkrétní. Úkol je třeba specifikovat, aby pracovník plně pochopil, co je cílem úkolu. Kdo, jak a proč.
  • M- measurable – tedy měřitelné – úkoly by měly být měřitelné. Neřekneme, je třeba zvýšit produktivitu práce, ale musíme zvýšit produktivitu o 10%.
  • A – attainable – akceptovatelný.Pokud například bude zadání eticky nepřijatelné, nemůžete počítat s tím, že pracovník byť Váš zaměstnanec na to přistoupí.
  • R – realistic – reálný.Úkol musí být splnitelný. Nemůžete klást na pracovníky nepřiměřené nároky. To může vést jen k demotivaci a následně k fluktuaci pracovníků.
  • T – tanbible– termínovaný. Každý úkol potřebuje mít svůj termín. Stanovte konec pro splnění úkolů. Nedůvěřujte ovšem příliš svým pracovníkům, nechte si ještě malý prostor pro případnou korekci úkolu a podobně.
  • E – evaluace– evaulace tedy hodnocení. Pracovník by měl získat zpětnou vazbu. To se týká především úkolů, které jsou složité a nejednoznačné.
  • R – reevaluate – reevaulacetedy průběžné hodnocení.

 porada zaměstnanců

Špatně zadaný úkol

Jak vypadá špatně zadaný úkol? Je to úkol, kterému chybí některou z potřebných informací. Může se stát, že pracovník zadání úkolu špatně pochopí. Měl by být motivován k tomu, aby si vyžádal doplnění a dotázal se. Váš podřízený by měl vědět, že je lepší se opakovaně zeptat, než zadání špatně pochopit.
schůzka nad projektem
Protože nesprávně zadaný úkol vede k nepochopení a nepochopení ke špatně odvedené práci a to je samozřejmě to poslední, co byste mohli potřebovat.